De opstart van het Sociaal Forum Kempen: verslag

Concept voor een sociaal forum

Bieke Dierckx geeft aan de hand van een powerpoint presentatie weer vanuit welke gedrevenheid dit sociaal forum gegroeid is en wat kan het zijn. Dit laatste is uitgeschreven in een conceptnota (zie bijlage).

Vragen vanuit het publiek

Zijn er nog andere regio’s met sociaal forum dan Limburg?
Er is een Belgisch sociaal forum waarmee we ook contact willen leggen. Er is ook een sociaal forum in Brussel, maar daarmee hebben we geen contacten.

Is er financiering of subsidie?
Er is geen pot voorzien. We moeten dit bekijken met de stuurgroep. Er is momenteel wel praktische ondersteuning van het departement Sociaal Werk. Bijvoorbeeld voor het drukken van de flyer. De suggestie wordt gedaan om ook beroep te doen op K.H. Kempen, bijvoorbeeld voor het hosten van de webpagina.

Is sociale actie mogelijk? Is het alleen nadenken of ook wegen op beleid, met wat rond de thema’s gebeurt?
Doelstelling van wegen op beleid is echt belangrijk. Dit willen we zeker, als we met velen zijn dan moet dit zeker kunnen. Daarom is misschien een persmoment ook wel belangrijk. Handelingsaspect willen we zeker erin. Misschien is het makkelijker om dit plaatselijk te realiseren en op te volgen dan bijvoorbeeld vanuit het  Europees of Wereld Sociaal Forum.

Naamgeving: Sociaal Forum Kempen is dit duidelijk genoeg? Wat betekent de naam Kempen? Het is niet echt de bedoeling om een strikte  geografische afbakening te hanteren. Wel willen vertrekken vanuit eerder lokale insteken, maar vanuit een perspectief op Vlaanderen, België, Europa en de wereld.

Waar krijg ik goesting van?

In dit deel van de bijeenkomst geven de deelnemers in een korte zin wat het in de presentatie aansprak. Waar krijg ik goesting van? Wat proeft naar meer. Alle deelnemers komen aan het woord.

Verandering is makkelijker met meer.
Een rechtvaardige wereld is makkelijk.
Het lijkt krachtig om een virtueel en echt samenlevingsplatform te maken als tegengewicht voor de koel economisch beleid.
Wegen op beleid door krachten te bundelen.
Ik geloof vurig dat een andere, meer solidaire en duurzame wereld mogelijk is en dat we samen kunnen versterken.
Een groot draagvlak creëren.
Ik hoop dat we dankzij een forum kunnen wegen op een beleid, zodat het beleid ook echt iets doet aan armoede.
Vrijwilligerspool en digitale ruimte.
Digitale ruimte, sociale actie, sociaal beleid.
Prikkelende ideeën.
Keerpunt van de geschiedenis: klimaat, financieel, voedsel crisis: er moet iets veranderen. En die verandering kan alleen van onderuit.
Vrijwilligerspool: studenten tot en met de groep ouderen in een gezonde mix.
Forum leidt tot versterken en creëren van gedragenheid rond sociale thema’s in de Kempen om dan te wegen op het beleid. Bijvoorbeeld vooral rond armoede, vereenzaming en mee zorgen dat deze mensen een stem krijgen.
Toegankelijke positieve sociale acties die aanzet geven tot sociale verandering.
Een tegengewicht vormen tegen het strakke economische denken.
Praktisch, dicht bij huis deelnemen aan sociaal forum.
Lokaal handelen vanuit een globale analyse; daarvoor is het netwerk belangrijk.
Elementen vanuit fundamentele doelstellingen van ACW zijn hier terug te vinden. Goed om met vele andere mensen en buiten de eigen kring hierover kunnen praten.
Liefst niet vrijblijvend te werken. Nog niet in vakjes, laat maar groeien.
Netwerkvorming: mensen vinden elkaar rond thema’s en realiseren samen iets.
Geen navelstaarderij en uitbreken uit het eigen kringetje en weg van hier en nu.
Organisaties leren kennen.
Kan wegen en durft ondernemen en elkaar ondersteunen.
Thema’s uitbouwen tot concrete acties.
Samen kritiek durven geven tegen een molen die draait in onze samenleving, liefst schrijvend en bulderend.
Netwerk mee opbouwen: transitie, duurzaamheid.
Symboliek, herkenning: mens die gelooft in verandering en die tegen verzuring is, bijvoorbeeld een badge… laten zien aan anderen waar ze mee bezig zijn, dus herkenbaarheid is belangrijk.
Thema-avonden: goede sprekers die ingaan tegen gangbare politiek en mentaliteit. Er mag duidelijke taal gesproken worden.
Kanaal om frustraties tegen beleid om te zetten in positieve energie, pluralistisch netwerk, met bedoeling om dam op te werpen tegen verrechtsing.
Forum om een aantal zaken op lokaal vlak en ook daarbuiten aan te kaarten en op die manier te wegen op beleid bijvoorbeeld huisvesting.
Toegang tot een netwerk van partners en de gedragenheid.
Forum kan kanaal zijn om verontwaardiging die je in je werk tegenkomt (kwetsbare jongeren) in positieve energie om te zetten.
Actief deelnemen aan samenleving als individu: sociaal thema: vrijwilligerswerk en huisvesting (zowel probleem voor jongeren als senioren).
Ouderen kunnen ook iets betekenen voor onze samenleving.
Krachtig platform, maar met bekendheid, herkenning en gedragen door zoveel mogelijk organisaties.
Een forum dat zich sterkt aan de bundeling van potentie binnen de groep en innovatieve
Open structuur, iedereen mag zijn zeg doen, potentieel omdat iedereen vanuit eigen achtergrond komt. Ook het inspelen op nieuwe uitdagingen.
Noodzakelijk om jongeren te prikkelen en er is een andere toekomst mogelijk, bijvoorbeeld in scholen.
Scholen moeten ook jongeren kansen geven om aan projecten mee te werken, geen slogan.
Als jongere informeren, sensibiliseren, activeren zodat jongeren ook zeggenschap krijgen in sociale thema’s.
Zoveel verschillende mensen zich achter een slogan kunnen scharen: thema-avonden.
Jongeren en inspraak is een belangrijk thema. Vrijwilligerspool en burgerjournalistiek.
Een manier om vanuit inzicht en passie iets te kunnen veranderen, via thema’s inzicht krijgen maar ook mee veranderen.
Uitdaging om met groepen naast de klassieke middenveldorganisaties te netwerken. Voorbeeld experimenteren met vrijwilligerspool te netwerken.
Meedoen aan maatschappelijk debat, in de actualiteit komen, meewegen op beleid. Geloof in vrijwilligerswerking, digitale verhaal…
Verbinding maakt verandering mogelijk. Grote groep mensen die op politiek bestel kunnen wegen.
Neoliberalisme, maatschappij die gebaseerd is op winst maken è andere wereld is mogelijk.
Netwerk is interessant voor werk. Persoonlijk mensen groeperen en overgaan tot acties.
Er is veel onrechtvaardigheid in onze samenleving. Een drukkingsgroep naar beleid toe voor iedere mens in de samenleving, onafhankelijk.
Drukkingsgroep kunnen zijn. Revolutie is mogelijk dankzij media.
Structureel veranderen, specifieke thema’s.
Onderwijs: toekomst veranderen is beginnen met de toekomst.
Onrecht: energie bundelen om te doen. Burgerjournalistiek.
Thema huisvesting is belangrijk, bijvoorbeeld de problematiek rond kamer-wonen. Samen wat meer doen om een krachtig signaal te geven aan beleid.

Werken in groepen

Tijdens de pauze zoeken deelnemers elkaar op. Op basis van wat hen aanspreekt, waarover ze verder willen nadenken worden spontaan groepjes gevormd. In de groepen wordt aan de hand van een feitenkaart gewerkt aan eerste ideeën voor thema’s. Elke werkgroep is vrij om na de opstartavond nog verder te werken. We geven hieronder de verschillende thema’s en doelstellingen die in de groepen besproken werden.

Verslag werkgroep 1: Thema huisvesting

Betaalbare, leefbare woningen is het thema en het doel. Concrete acties moeten vertrekken vanuit de input van betrokken organisaties, initiatiefnemers rond het thema. In het werkveld luisteren naar wat leeft en dan actie ondernemen. Hierbij de doelgroep zelf niet vergeten en betrekken. De belangrijkste eerste actie is het mobiliseren van organisaties en dit organiseren.

Verslag werkgroep 2: Opstarten van een digitaal netwerk om te  handelen en te wegen op het beleid

Wat vanavond gelanceerd is moet gekend zijn. We moeten laten weten dat er in de toekomst moet rekening gehouden worden met het Sociaal Forum Kempen.
Een digitaal netwerk kan gezamenlijkheid bundelen en naar boven brengen. De kosten zijn beperkt. Via sociaal netwerk toepassingen kunnen ideeën gelanceerd worden. Als individu binnen het werkveld kunnen reflecteren via dit forum. Je kan ook een digitaal platform creëren dat je zelf in handen neemt. Hierin moet je richting geven, door bijvoorbeeld een werkgroep op te richten rond trends, maar wat uiteindelijk leidt tot handelen. Het gezamenlijk doel is verder inhoud geven aan het woord ‘sociaal’. Dit betekent niet-economisch, op mens gericht. Heeft soms ook een pejoratieve betekenis.

Verslag werkgroep 3: Uitwisselen van expertise via digitaal platform

Er wordt veel werk verzet in kleine organisaties, maar er wordt te weinig gedeeld van elkaars expertise. Dus overleg over sectoren heen organiseren. Daardoor kan informatie gebundeld worden en wordt voorkomen dat er dubbel gewerkt wordt. Dit is energiebesparend en verlicht de werklast. Er kunnen ook nieuwe inzichten ontstaan. Concreet kan dit een digitaal forum voor het uitwisselen van inzichten tussen verschillende sectoren en organisaties zijn. Ideaal gezien moet dit toegankelijk zijn voor hulpverleners en cliënten.

Verslag werkgroep 4: Vanuit verontwaardiging reageren tegen neoliberalisme en verdedigen van het sociaal zekerheidssysteem

Vanuit verontwaardiging en als dam tegen neoliberalisme. Verandering moet en kan. Er is genoeg voor iedereen, er moet anders verdeeld worden. Tegen afbouw sociale zekerheid, privatisering. Voor een structurele aanpak.
We willen de samenleving warm maken, een andere stem laten horen: structureel, op een solidaire manier, duurzaam en op wereldniveau. Het socialiseren van sleutelsectoren (energie, banken, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, huisvesting). Zorgen voor een goede basis sociale zekerheid. Ook leugens doorprikken is nodig.
Sensibiliseren vanuit een goede analyse. Thema-avonden met deskundige sprekers en deze inzichten via het platform vertalen in mensentaal.

Verslag werkgroep 5: Oprichten van een vrijwilligerspool

Anders werken dan de klassieke vrijwilligerswerking. Ruim opentrekken naar minder evidente doelgroepen, bijvoorbeeld senioren. Werken vanuit aanwezige krachten, niet enkel vanuit hulpverlening. Wegen op beleid mogelijk maken.
Het doel is het bevorderen van het sociaal weefsel en het stimuleren van vrijwillig initiatief. Een eerste stap is het ontwikkelen van een visie op wat dit kan zijn en het leren van elkaar door uitwisseling van organisaties.  Mogelijk actie zijn het bekend maken van vraag en aanbod, het koppelen aan initiatieven van studenten, jonge mensen. We moeten zeker verkennen wat er allemaal is en wat werkt en wat niet.

Verslag werkgroep 6: Een stem geven aan kritische jongeren, oa over onderwijs, via burgerjournalistiek

Het gezamenlijk idee van deze werkgroep is om jongeren bewuster, kritischer te maken van wereld rondom, van verschillende wereldbeelden, systemen,… van jongs af aan. Het doel daarbij is: kritische jongeren voortbrengen, confronteren, concreet maken van problemen of wat er leeft in de wereld, jongeren het gevoel geven dat ze er toe doen, dat ook zei (wij) hun invloed kunnen doen gelden.

Mogelijke actiepunten voor verdere uitwerking: Meer actualiteit in onderwijs proberen te brengen, discussiecultuur aanleren (concreet maken, confronteren,…); Burgerjournalistiek; Uitwisseling van ideeën door discussiegroepen op te richten; Meer diversiteit in discussiegroepen of praat fora proberen te krijgen door brede onderwerpen in te brengen; ….

Een basis oprichten waar plaats is om ideeën uit te wisselen, aan burgerjournalistiek te doen en actie uit te werken waar dit nodig blijkt. Dit met een pluralistisch gedachtegoed!!

 Afronding

Het is de bedoeling om wat er nu leeft warm te houden. Mensen geven individueel verder aan welk engagement ze willen opnemen. Zeker de kandidatuur voor de stuurgroep is nu belangrijk. Bieke en Wim zullen vlug initiatief nemen om met deze mensen samen te komen en vanuit de verslaggeving van de groepen, de lijnen verder uitzetten voor de verdere werking. Werkgroepen kunnen op basis van eigen engagementen verder werken en houden de stuurgroep op de hoogte.
De grote opkomst is alleszins een teken dat er veel belangstelling is en dat de behoefte er wel is om op deze manier elkaar te vinden om sterke signalen te kunnen geven.
Deelnemers kunnen ook de beginselverklaring (bijlage) ondertekenen. Dit kan als organisatie of als persoon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *